De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op onze website www.ahfinance.nl. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Op onze website verstrekte informatie is enkel indicatief en is geen aanbod, advies of dienst.

Alle berekeningen zijn enkel indicatief en kunnen op elk moment wijzigen. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk en aan alle informatie en berekeningen kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

De op of via onze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid, rekening en risico.

Wij streven er naar de juiste en actuele informatie weer te geven. Wij geven geen garantie dat de op onze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Als u onze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via onze website aangeboden informatie, inclusief foto’s en logo’s. Het is niet toegestaan informatie, foto’s en logo’s te kopiëren of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst).

Op onze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wij behouden ons het recht voor de op of via onze website aangeboden informatie berekeningen en de Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Copyright 2012 A&H Finance