Aanvraag voor overstappen erfpacht overdragen aan koper

,

Op 3 september heeft college B&W van Amsterdam besloten dat de koper het recht op de gunstige voorwaarden kan behouden. De verkoper moet dan wel voor 1 januari 2020 een aanvraag ingediend hebben om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Ook als je nog niet aan alle voorwaarden voldoet van de Overstapregeling, dan komt er mogelijk een coulance regeling om binnen een bepaalde termijn hier aan te voldoen. Midden oktober wordt e.e.a. uitgewerkt in een zogenaamd uitvoeringsbeleid en zoals het er nu uit ziet eind oktober vastgelegd.

Lees de nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam.

Laatste jaar voor gunstige overstapcondities eeuwigdurende erfpacht

Wel of niet overstappen? Veel Amsterdamse erfpachters zijn er nog niet uit. 2019 is het laatste jaar waarin erfpachters nog onder gunstige condities kunnen overstappen naar eeuwigdurende erfpacht, waaronder de extra 10% korting op de al bestaande overstapkorting van 25%. Daarnaast wordt er alleen in dit jaar nog gerekend met de WOZ waarde met peildatum 2014 of 2015 (de laagste). In het afgelopen jaar is er op een aantal punten meer duidelijkheid gekomen. Onderstaand de laatste ontwikkelingen op een rij:

B&W Amsterdam besluit definitief tot 10% extra erfpachtkorting

Eind 2018 heeft de gemeente Amsterdam het definitieve besluit genomen om een extra korting van 10% te geven aan erfpachters die overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. De korting is tijdelijk en geldt alleen als de erfpachter voor 1 januari 2020 een overstapaanbieding heeft aangevraagd. Alle reeds ingediende en afgeronde aanvragen krijgen met terugwerkende kracht de extra korting toegewezen. Afhankelijk van de status van de aanvraag, kun je op de website van Amsterdam terugvinden hoe je aanspraak maakt op de korting. 

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd

De belastingdienst heeft uitsluitsel gegeven op de vraag of er overdrachtsbelasting verschuldigd is bij een overstap van erfpachtrecht. Doorgaans hoeven erfpachters die overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht geen overdrachtsbelasting te betalen. In sommige gevallen kan er wel sprake zijn van een belastingheffing, bijvoorbeeld bij een overstap in combinatie met een bestemmings- of bebouwingswijziging.     

Nieuwe hypotheekakte vereist bij overstap

Een overstap naar eeuwigdurende erfpacht betekent een wijziging in het onderpand. Formeel moet een hypotheekverstrekker toestemming geven voor deze wijziging. In de praktijk blijkt dat het verder gaat dan alleen toestemming en dat de meeste geldverstrekkers een geheel nieuwe hypotheekakte vereisen. Heb je als erfpachter een bestaande hypothecaire financiering op de woning? Houdt dan rekening met extra notariskosten. 

Erfpachtanalyse

De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) biedt sinds februari 2019 een erfpachtanalyse aan. Alle aangesloten makelaars kunnen een erfpachtanalyse laten opstellen voor de consument. De analyse geeft o.a. inzicht op de risico’s en de impact van de verschillende overstapscenario’s op de woningwaarde zowel op lange als korte termijn. 

gemeenteraadsverkiezing erfpacht

De gemeenteraadsverkiezing Amsterdam en erfpacht

Het is zover vandaag is de gemeenteraadsverkiezing en als het gaat om de Amsterdamse erfpacht heeft iedere partij zijn mening wel klaar. De afkoopmogelijkheid naar eeuwigdurende erfpacht en het verschil tussen eigen grond dat is onderdeel van de discussie. Ook of er sprake is van een “eerlijke prijs” wordt heel duidelijk ter discussie gesteld.

Al met al wat de invloed is  van de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen dat moet nog blijken, maar dat er een nieuwe mogelijkheden en kansen komen dat lijkt nu al overduidelijk.

De stemwijzer van Amsterdam over erfpacht:

Op de stemwijzer van Amsterdam staat de volgende stelling:

De erfpacht moet worden afgeschaft: mensen moeten in staat zijn de grond onder hun huis te kopen:

 

EENS:

VVD: “De VVD stelt voor dat de gemeente huidige erfpachters, ook zij die reeds zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht, de mogelijkheid biedt de grond onder hun huis te kopen. Voor erfpachters die hun erfpacht reeds eeuwigdurend hebben afgekocht moet dit slechts tegen notariskosten mogelijk zijn, aangezien het verschil tussen eeuwigdurende erfpacht en eigen grond klein is. ”

D66: “In de afgelopen periode is het voortdurende erfpachtsysteem omgezet in eeuwigdurende erfpacht. Daardoor hoef je bij nieuwbouwwoningen slechts eenmalig af te rekenen, of een jaarlijkse canon te betalen. D66 zal streven naar verdere verbetering door tot een aantrekkelijkere canonbepaling of afkoopsom te komen in heel Amsterdam. Het ideaal is keuzevrijheid bij het kopen van de grond onder je eigen huis.”

CDA: “Het huidige Amsterdamse erfpachtstelsel is onredelijk, riekt naar machtsmisbruik door de gemeentelijke overheid, staat bol van willekeur en zadelt een grote groep Amsterdammers op met onrechtvaardige extra woonlasten. Het CDA Amsterdam strijdt daarom al jaren voor een eerlijker erfpacht. Wij willen dat Amsterdammers het recht krijgen om de grond onder hun eigen woning voor een eerlijke prijs in bezit te krijgen.”

 

ONEENS:

GroenLinks: “De waarde van de grond in Amsterdam wordt voor een deel bepaald door investeringen die de stad doet. In een rechtvaardig erfpachtsysteem komt die waardestijging dan deels ook ten goede aan de hele gemeenschap.”

PvdA: “De Amsterdamse grond is van ons allemaal. We willen dat de waardestijging van de grond alle Amsterdammers ten goede komt, dus ook de huurders. We willen dat huisbezitters een redelijk en eerlijk bedrag betalen voor de grond waarop de wonen. We willen erfpacht dus in stand houden en het stelsel zo eerlijk mogelijk maken.”

SP: “De SP is geen voorstander van het privatiseren van alle gemeentegrond. Dankzij de erfpacht profiteert de hele gemeenschap ervan dat de grond meer waard wordt, in plaats van dat alleen de huiseigenaren daar van profiteren. ”

 

Amsterdamse voorgevel

Overgangsregeling AB1994 verlengd tot 2020

Op 15 februari jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de overgangsregeling voor verlengde afkoop van de erfpachtrechten onder AB1994 te verlengen tot 1 januari 2020. De deadline stond eerst op 1 maart 2018. Deze overgangsregeling geeft erfpachters de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om zowel van de oude rekenmethode als van de nieuwe rekenmethode gebruik te maken. De laagste van de twee afkoopsommen krijg je aangeboden.

Zaterdag 18 november: informatiemarkt eeuwigdurende erfpacht

Ga ik wel of niet overstappen naar eeuwigdurende erfpacht? En hoe financier ik een overstap? Stel op zaterdag 18 november al jouw vragen over (eeuwigdurende) erfpacht tijdens de informatiemarkt, georganiseerd door de gemeente Amsterdam.

Waarde woning bij afkoop van eeuwigdurende erfpacht

Stijgt de waarde van mijn woning als ik kies voor eeuwigdurende erfpacht? Dat is een van de belangrijkste vragen die erfpachters in Amsterdam hebben. Sinds oktober dit jaar biedt de gemeente Amsterdam eeuwigdurende erfpacht aan. Veel huiseigenaren staan nu voor de moeilijk keuze om wel of niet over te stappen

AB1994 Amsterdam

Profiteer tot 1 maart 2018 nog van de erfpacht AB1994 Amsterdam

Amsterdamse erfpachters hebben een uitzonderlijk recht tot 1 maart 2018 als die erfpachtrechten hebben waarop de Algemene Bepalingen 1994 (AB1994 Amsterdam) van toepassing zijn. Hiermee heb je namelijk de keuze om, indien dit in het verleden nog niet is gedaan, het huidige tijdvak ‘verlengd’ af te kopen. Het tijdvak kan dan met max. 50 jaar verlengd worden tegen een eenmalige afkoopsom